สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 5 14 1
ป.2 6 8 14 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 10 8 18 1
อ.1 5 9 14 1
อ.2 8 6 14 1
อ.3 7 7 14 1
รวม 64 57 121 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 5 14 นางสาวสายชล มะโนวงค์
ป.2/1 6 8 14 นางสาวชลิตา มรูสุวรรณ นายอัฐพงษ์ จอมวุฒิ
ป.3/1 5 4 9 นางเครือวัลย์ มะโนคำ
ป.4/1 7 4 11 นางสาวพรรณิกา อินแปลง
ป.5/1 7 6 13 นายธงชัย ฐานะกอง
ป.6/1 10 8 18 นางวันทนีย์ ขมินธกุล
อ.1/1 5 9 14 นางอรวรรณ ใจเฝือ
อ.2/1 8 6 14 นางสาวสุธิดา ชมตระกูล
อ.3/1 7 7 14 นางสาวนัทธินันท์ ธนาคำ
รวม 64 57 121