นายสถิตย์ จินาติ๊บ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088224XXXX
 • Facebook : sathit
 • Email : s.jinathip23@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโล๊ะป่าห้า
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่