นางสาวสุธิดา ชมตระกูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090891XXXX
 • Facebook : sutida
 • Email : NOI_JUM@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโล๊ะป่าห้า
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7212
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่