นางสาวจิรกานต์ ศรีโภคา

เจ้าที่ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082787XXXX
 • Facebook : jirakhan
 • Email : jirakhan@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโล๊ะป่าห้า
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่